Giới thiệu
Quảng cáo

Điều khoản sử dụng

Phần này chứa các điều khoản sử dụng trang web này

Bản quyền

Các điều khoản và điều kiện sử dụng sau đây chi phối tất cả việc sử dụng trang web của VZN.vn và tất cả nội dung, tính năng và hoạt động có sẵn tại hoặc thông qua Trang web.

  • Nội dung hiển thị trên các trang của trang web này, bao gồm tất cả thông tin, hình minh họa, tác phẩm nghệ thuật và các tài liệu đồ họa khác là tài sản của VZN.vn.
  • Bạn đồng ý không sao chép, xuất bản hoặc lưu hành bất kỳ tài liệu nào như vậy dưới bất kỳ hình thức, hình dạng hoặc hình thức nào cho bất kỳ bên thứ ba nào mà không có sự cho phép bằng văn bản của VZN.vn.
  • Bạn hoàn toàn miễn phí sử dụng các Ví dụ/đoạn mã cho các dự án cá nhân hoặc thương mại. Các cách sử dụng hợp lý như sử dụng các ví dụ và đoạn mã trên các diễn đàn trực tuyến, các bài đăng trên blog hoặc trong sách cho mục đích tham khảo cũng được cho phép. Nhưng bạn không được phép phân phối lại chúng mà không có sự cho phép trước bằng văn bản từ VZN.vn.

Nếu không làm như vậy có thể dẫn đến yêu cầu bồi thường thiệt hại và / hoặc là một hành vi phạm tội.


Bảo hành

VZN.vn từ chối mọi bảo đảm liên quan đến tính chính xác, kịp thời, hiệu suất, tính hoàn chỉnh hoặc tính phù hợp của thông tin và tài liệu được tìm thấy hoặc cung cấp trên trang web này cho bất kỳ mục đích cụ thể nào. Bạn thừa nhận và chấp nhận rằng những thông tin và tài liệu đó có thể không chính xác hoặc sai sót và chúng tôi loại trừ trách nhiệm pháp lý đối với bất kỳ sự không chính xác hoặc sai sót nào như vậy.

Nếu bạn thấy thông tin cần được chỉnh sửa, vui lòng thông báo cho chúng tôi, để chúng tôi có thể cập nhật cần thiết. Sử dụng liên kết " BÁO CÁO LỖI " ở cuối mỗi trang để gửi phát hiện hoặc phản hồi của bạn.


Tuyên bố từ chối trách nhiệm

Tất cả các rủi ro tiềm ẩn liên quan đến việc sử dụng nội dung trên trang web này hoàn toàn nằm ở người dùng. Trong mọi trường hợp, VZN.vn hoặc nhân viên của chúng tôi không chịu trách nhiệm pháp lý đối với bất kỳ thiệt hại nào (bao gồm trực tiếp, gián tiếp hoặc do hậu quả) phát sinh từ hoặc liên quan đến việc sử dụng hoặc hiệu suất của trang web.

Bạn có trách nhiệm đảm bảo rằng mọi sản phẩm, dịch vụ hoặc thông tin có sẵn trên trang web này đáp ứng các yêu cầu cụ thể của bạn.

Advertisements