Hướng dẫn
Quảng cáo

Hướng dẫn cách làm nổi bật nền của hàng trong bảng luân phiên bằng CSS

Chủ đề: HTML / CSSBài trước|Bài tiếp

Trả lời: Sử dụng CSS ":nth-child" selector

Bạn có thể sử dụng bộ chọn CSS3 :nth-child để đánh dấu nền của hàng bảng thay thế để tạo bảng sọc vằn. Các pseudo-class :nth-child(N) chấp nhận một đối số N, đó có thể là một từ khóa, một số, hoặc một biểu thức số có dạng xn+y ở đó xy là các số nguyên (ví dụ 1n, 2n, 3n, 2n+1, 3n-2, ...). Hãy thử ví dụ sau để xem nó hoạt động như thế nào:

Ví dụ

<!DOCTYPE html>
<html lang="en">
<head>
<meta charset="utf-8">
<title>Coloring Alternate Table Row Using CSS</title>
<style>
  table{
    margin: 30px;
    border-collapse: collapse;
  }
  table tr{
    border-bottom: 1px solid #666;
  }
  table tr:nth-child(2n){
    background: #f2f2f2;
  }
  table th, table td{
    padding: 10px;
  }
</style>
</head>
<body>
  <table>
    <tr>
      <th>Row</th>
      <th>First Name</th>
      <th>Last Name</th>
      <th>Email</th>
    </tr>
    <tr>
      <td>1</td>
      <td>John</td>
      <td>Carter</td>
      <td>johncarter@mail.com</td>
    </tr>
    <tr>
      <td>2</td>
      <td>Peter</td>
      <td>Parker</td>
      <td>peterparker@mail.com</td>
    </tr>
    <tr>
      <td>3</td>
      <td>John</td>
      <td>Rambo</td>
      <td>johnrambo@mail.com</td>
    </tr>
    <tr>
      <td>4</td>
      <td>Harry</td>
      <td>Potter</td>
      <td>harrypotter@mail.com</td>
    </tr>
  </table>
</body>
</html>

Câu hỏi liên quan

Dưới đây là một số câu hỏi thường gặp khác liên quan đến chủ đề này:

Advertisements