Hướng dẫn
Quảng cáo

Cách thêm ghi chú trong HTML

Chủ đề: HTML / CSSBài trước|Bài tiếp

Trả lời: Sử dụng Cú pháp"<!-- text -->"

Ghi chú trong HTML thường được sử dụng để giải thích đánh dấu. Nó sẽ giúp bạn và những người khác chọn hoặc tìm phần cụ thể trong tài liệu một cách nhanh chóng và dễ dàng tại thời điểm chỉnh sửa mã nguồn.Các ghi chú sẽ được trình duyệt bỏ qua, chúng không được hiển thị.

Một ghi chú HTML bắt đầu bằng <!--và kết thúc bằng-->.Đây là một ví dụ:

Ví dụ

<!DOCTYPE html>
<html lang="en">
<head>
  <meta charset="utf-8">
  <title>Comments in HTML</title>
</head>
<body> 
  <!-- This is a single line HTML comment -->
  <!-- This is an example of a
     HTML multi-line comment -->
  <h1>This is a heading</h1>
  <p>This is a paragraph.</p>
</body>
</html>

Câu hỏi liên quan

Dưới đây là một số câu hỏi thường gặp khác liên quan đến chủ đề này:

Advertisements