Hướng dẫn
Quảng cáo

Cách viết chú thích trong CSS

Chủ đề: HTML / CSSBài trước|Bài tiếp

Trả lời: Sử dụng Cú pháp "/* text */"

Chú thích trong CSS thường được sử dụng để giải thích mục đích của khai báo quy tắc kiểu. Nó sẽ giúp bạn và những người khác hiểu những gì bạn đang cố gắng thực hiện với các quy tắc kiểu tại thời điểm chỉnh sửa trang định kiểu. Các chú thích không được hiển thị bởi các trình duyệt.

Chú thích CSS bắt đầu bằng /*và kết thúc bằng */. Đây là một ví dụ:

Ví dụ

/* This is a single line CSS comment */
/* This is an example of a
   CSS multi-line comment */
body {
    font-family: Arial, sans-serif;
}
p {
    color: #333;
    line-height: 1.5;
}

Câu hỏi liên quan

Dưới đây là một số câu hỏi thường gặp khác liên quan đến chủ đề này:

Advertisements