Laravel cơ bản
Laravel nâng cao
Quảng cáo

Blade Template trong Laravel (3)

Trong hướng dẫn này chúng ta sẽ đi tìm hiểu về stack, Injection, tạo directive và cache viewtrong Blade template.

Trong 2 bài trước về Blade Template chúng ta đã đi tìm hiểu được một số tính năng và cách sử dụng các directive của Blade template, trong hướng dẫn này chúng ta cùng đi tìm hiểu sâu hơn về cách tạo directive trong Blade template

Stack trong Blade template.

Blade template cung cấp cho chúng ta directive @push để thực thi việc đẩy các data vào @stack trong view. Các bạn có thể hiểm nôm na là mỗi khi các bạn sử dụng @push thì data đó sẽ được đẩy thêm vào @stack.

VD:

- resources/views/layouts/app.blade.php

Ví dụ

<html>
<head>
  <title>App Name - @yield('title', 'Vzn.vn')</title>
</head>
<body>

<div class="container">
  @yield('content')
</div>

@stack('scripts')

</body>
</html>

- resources/views/home.blade.php

Ví dụ

@extends('layouts.app')

@push('scripts', '<script>alert("Hello!")</script>')

@push('scripts')
  <script>
    alert("Hello again!")
  </script>
@endpush

- routes/web.php

Ví dụ

use Illuminate\Support\Facades\Route;

Route::get('/', function () {
  return view('home');
})->name('home');

Kết quả: Dưới dạng view-source

Stack trong blade template

Như các bạn đã thấy thì mỗi lần sử dụng @push thì data sẽ được đẩy xuống dưới @stack. Tuy nhiên trong một số trường hợp bạn muốn đẩy lên phía đầu của @stack thì bạn có thể sử dụng @prepend directive.

VD: Mình sẽ thay @push bằng @prepend trong resources/views/home.blade.php.

Ví dụ

@extends('layouts.app')

@prepend('scripts', '<script>alert("Hello!")</script>')

@prepend('scripts')
  <script>
    alert("Hello again!")
  </script>
@endprepend

Kết quả: Dưới dạng view-source

Stack prepend trong blade template

Sevice Jnjection trong Blade template.

Nếu như bạn muốn jnject một service, object nào đó trong blade. Bạn có thể sử dụng @inject directive với cú pháp sau:

Cú pháp

@inject('variableName', 'ClassPath')

Trong đó:

 • variableName là biến sẽ được assign khi inject thành công.
 • ClassPath là namespace của class các bạn muốn inject.

Ví dụ

@inject('metrics', 'App\Services\MetricsService')

<div>
  Monthly Revenue: {{ $metrics->monthlyRevenue() }}.
</div>

Đoạn code trên sẽ tương ứng với codesau:

Ví dụ

@php($metrics = app(App\Services\MetricsService::class))

<div>
  Monthly Revenue: {{ $metrics->monthlyRevenue() }}.
</div>

Tạo directive trong Blade.

Trong một số trường hợp bạn muốn tạo thêm directive của riêng mình thì Laravel cũng hỗ trợ bạn tạo mới directive một cách hết sức đơn giản với cú pháp như sau:

Cú pháp

use Illuminate\Support\Facades\Blade;

Blade::directive($directiveName, function ($value) {
  // code
});

Trong đó:

 • $directiveName là tên directive mà bạn muốn tạo.
 • $value là giá trị mà bạn truyền vào khi sử dụng directive.

Lưu ý: Để việc tạo mới directive hoạt động tốt nhất có thể thì bạn nên đưa code vào trong provider.

VD: Tạo mới direcive in ra date với format "d-m-y h:i".

- app/Providers/AppServiceProvider.php

Ví dụ

<?php

namespace App\Providers;

use Illuminate\Support\Facades\Blade;
use Illuminate\Support\ServiceProvider;

class AppServiceProvider extends ServiceProvider
{
  /**
   * Register any application services.
   *
   * @return void
   */
  public function register()
  {
    //
  }

  /**
   * Bootstrap any application services.
   *
   * @return void
   */
  public function boot()
  {
    Blade::directive('datetime', function ($expression) {
      return "<?php echo ($expression)->format('d-m-y h:i'); ?>";
    });
  }
}

- resources/views/home.blade.php

Ví dụ

@datetime(now())

- routes/web.php

Ví dụ

use Illuminate\Support\Facades\Route;

Route::get('/', function () {
  return view('home');
})->name('home');

Kết quả:

09-01-22 02:11

Tạo mới câu lệnh if trong Blade template.

Tương tự như đối với directive thông thường, bạn cũng có thể tạo mới if directive cho riêng bạn bằng cách sử dụng if method trong Blade object (Illuminate\Support\Facades\Blade).

VD:

- app/Providers/AppServiceProvider.php

Ví dụ

use Illuminate\Support\Facades\Blade;

/**
 * Bootstrap any application services.
 *
 * @return void
 */
public function boot()
{
  Blade::if('disk', function ($value) {
    return config('filesystems.default') === $value;
  });
}

- resources/views/home.blade.php

Ví dụ

@disk('local')
  <!-- The application is using the local disk... -->
@elsedisk('s3')
  <!-- The application is using the s3 disk... -->
@else
  <!-- The application is using some other disk... -->
@enddisk

@unlessdisk('local')
  <!-- The application is not using the local disk... -->
@enddisk

Cache view trong Laravel.

Mặc định, Laravel luôn luôn cache lại các bản view đã được compile vào trong storage/framework/views sau đó mỗi request gọi đến laravel sẽ kiểm tra xem cache đó đã tồn tại hoặc hết hạn hay chưa? Nếu cache đã hết hạn (thời gian thay đổi file blade lớn hơn với thời gian thay đổi file cache) hoặc file cache chưa tồn tại thì laravel sẽ thực hiện việc compile blade vào cache lại.

Quá trình compile này có thể làm cho ứng dụng của bạn chậm đi một chút (có thể không đáng kể). Chính vì điều này laravel có cung cấp cho chúng ta 2 command để cache và clear cache view trong một số trường hợp cần thiết.

Cache: php artisan view:cache

Clear cache: php artisan view:clear

Bài viết về Blade template đến đây là tạm dừng, mình sẽ nói thêm trong các ví dụ cụ thể nâng cao sau này.

Bài viết này đã giúp ích cho bạn?

Advertisements