Hướng dẫn
Quảng cáo

Tùy Chỉnh Xử Lý Trang Lỗi NGINX ?

Chủ đề: Ubuntu / Linux / WebserverBài trước|Bài tiếp

Khi sử dụng PHP 8.x với NGINX trên App Service Linux, các mã lỗi 5xx thường dẫn đến trả về lỗi 404 do cấu hình mặc định của NGINX. Để khắc phục điều này, bạn có thể tùy chỉnh cấu hình của NGINX để xử lý các lỗi này một cách hiệu quả hơn.

Cách giải quyết

1. Trả về lỗi từ ứng dụng

   - Mở tệp /etc/nginx/sites-available/default và chú thích các dòng liên quan đến trang lỗi.
   - Đảm bảo rằng ứng dụng PHP trả về các mã lỗi thích hợp.

2. Trả về mã trạng thái từ NGINX

   - Sửa đổi chỉ thị error_pag` để chỉ định các trang lỗi tùy chỉnh.
   - Ví dụ:

Ví dụ

     error_page 500 502 503 504 /50x.html;
     location = /50x.html {
         root /usr/share/nginx/html;
     }

3. Tạo trang lỗi tùy chỉnh

   - Tạo tệp 50x.html trong thư mục thích hợp như /usr/share/nginx/html
   - Đảm bảo rằng tệp này chứa nội dung thông báo lỗi tùy chỉnh mà bạn muốn hiển thị cho người dùng.

Xem thêm Làm sao tạo trang 404 trong PHP?


Câu hỏi liên quan

Dưới đây là một số câu hỏi thường gặp khác liên quan đến chủ đề này:

Advertisements