Hướng dẫn
Quảng cáo

Làm sao tạo trang 404 trong PHP?

Chủ đề: PHP / MySQLBài trước|Bài tiếp

Thiết lập trang 404 giúp người dùng khi họ truy cập vào một trang không tồn tại. Để làm điều này, thêm dòng sau vào tệp .htaccess:

Ví dụ

ErrorDocument 404 404.html

Với nginx thì bạn thêm mã sau vào trong file thiết lập domain:

Ví dụ

error_page 400 401 402 403 404 500 502 503 504 = /error/page-error.php;
location /error/ {
  root /domains/vzn.vn/public_html;
  try_files $uri $uri/ =404;

  location ~ \.php$ {
    include snippets/fastcgi-php.conf;
    fastcgi_pass unix:/run/php/php8.3-fpm.sock;
    fastcgi_intercept_errors off;
  }
}

Để tạo tiêu đề 404 từ kịch bản PHP, sử dụng hàm header():

Ví dụ

header("HTTP/1.0 404 Not Found");

Ví dụ, kiểm tra xem ID có tồn tại không và trả về tiêu đề 404 nếu không:

Ví dụ

if (idExists($_GET['id'])) {
  // chạy chức năng trang bình thường
} else {
  header("HTTP/1.0 404 Not Found");
  // in trang thông báo không tìm thấy
}
 

Ghi chú: Đảm bảo bạn đặt hàm header() phía trên bất kỳ câu lệnh echo hoặc print nào, nếu không bạn sẽ tạo ra thông báo lỗi.


Câu hỏi liên quan

Dưới đây là một số câu hỏi thường gặp khác liên quan đến chủ đề này:

Advertisements