Hướng dẫn
Quảng cáo

Kết quả kiểu trả về JSON từ PHP Script

Chủ đề: PHP / MySQLBài trước|Bài tiếp

Trả lời: Sử dụng hàm json_encode()

Bạn có thể chỉ cần sử dụng hàm json_encode() để trả về kết quả kiểu JSON từ một tập lệnh PHP. Ngoài ra, nếu bạn đang chuyển dữ liệu JSON sang một chương trình JavaScript, hãy đảm bảo đặt tiêu đề Content-Type.

Hãy xem một ví dụ để hiểu về cơ bản nó hoạt động như thế nào:

Ví dụ

<?php
// Sample array
$data = array("a" => "Apple", "b" => "Ball", "c" => "Cat");

header("Content-Type: application/json");
echo json_encode($data);
exit();
?>

Câu hỏi liên quan

Dưới đây là một số câu hỏi thường gặp khác liên quan đến chủ đề này:

Advertisements