Hướng dẫn
Quảng cáo

Lỗi cannot be part of FULLTEXT index

Chủ đề: PHP / MySQLBài trước|Bài tiếp

Q: Khi sử dụng full text search MySQL có thể bạn sẽ gặp lỗi MySQL error: "Column 'columnname' cannot be part of FULLTEXT index" Vậy làm sao để sửa lỗi?

A: Ví dụ khi làm theo hướng dẫn Tìm kiếm toàn văn MySQL (full text search), chạy đoạn code sau:

Ví dụ

CREATE FULLTEXT INDEX FTIndexName
        ON posts (title, body);

Sẽ gặp lỗi trên nếu 2 cột title và body có collation khác nhau.

Ví dụ title có collation là utf8mb4_general_ci, và body có collation là utf8_general_ci thì sẽ gặp lỗi.

Vậy nên muốn sửa lỗi hãy đưa chúng về cùng collation


Câu hỏi liên quan

Dưới đây là một số câu hỏi thường gặp khác liên quan đến chủ đề này:

Advertisements