Hướng dẫn
Quảng cáo

Làm sao xuất XMLWriter thành tệp XML trong PHP?

Chủ đề: PHP / MySQLBài trước|Bài tiếp

Để xuất nội dung XML thành file xml thì bạn sử dụng tên tệp thay vì php://output trong phương thức openURI().

Ví dụ

$writer = new XMLWriter();
$writer->openURI('test.xml');
$writer->startDocument("1.0");
$writer->startElement("greeting");
$writer->text('Hello World');
$writer->endDocument();
$writer->flush();

Xem thêm về Cách tạo tài liệu XML bằng PHP


Câu hỏi liên quan

Dưới đây là một số câu hỏi thường gặp khác liên quan đến chủ đề này:

Advertisements