Hướng dẫn
Quảng cáo

Cách làm mới trang định kỳ bằng PHP

Chủ đề: PHP / MySQLBài trước|Bài tiếp

Trả lời: Sử dụng hàm header()

Bạn có thể chỉ cần sử dụng hàm header()tự động làm mới một trang theo định kỳ (tức là vào những khoảng thời gian nhất định) bằng PHP. Xin lưu ý rằng hàm header()phải được gọi trước khi gửi bất kỳ đầu ra thực tế nào, bằng các thẻ HTML thông thường, các dòng trống trong tệp hoặc từ tập lệnh PHP.

Ví dụ sau sẽ làm mới trang hiện tại sau mỗi năm giây.

Ví dụ

<?php
header("refresh: 5;");
?>

Câu hỏi liên quan

Dưới đây là một số câu hỏi thường gặp khác liên quan đến chủ đề này:

Advertisements