Hướng dẫn
Quảng cáo

Cách đẩy cả khóa và giá trị vào một mảng trong PHP

Chủ đề: PHP / MySQLBài trước|Bài tiếp

Trả lời: Sử dụng ký hiệu Dấu ngoặc vuông []

Bạn có thể chỉ cần sử dụng ký hiệu dấu ngoặc vuông [] để thêm hoặc đẩy một cặp khóa và giá trị vào một mảng kết hợp PHP. Hãy xem một ví dụ để hiểu về cơ bản nó hoạt động như thế nào:

Ví dụ

<?php
// Sample array
$array = array("a" => "Apple", "b" => "Ball", "c" => "Cat");

// Adding key-value pairs to an array
$array["d"] = "Dog";
$array["e"] = "Elephant";

print_r($array);
?>

Câu hỏi liên quan

Dưới đây là một số câu hỏi thường gặp khác liên quan đến chủ đề này:

Advertisements