Hướng dẫn
Quảng cáo

Cách xóa phần tử mảng PHP theo giá trị không phải khóa

Chủ đề: PHP / MySQLBài trước|Bài tiếp

Trả lời: Sử dụng hàm array_search()

Trước tiên, bạn có thể sử dụng Hàm array_search() trong PHP để tìm kiếm giá trị đã cho bên trong mảng và lấy khóa tương ứng của nó, sau đó xóa phần tử bằng cách sử dụng khóa đó với hàm unset().

 

Ghi chú: Xin lưu ý rằng, nếu giá trị được tìm thấy nhiều lần, thì chỉ khóa khớp đầu tiên mới được trả về.

Hãy xem một ví dụ để hiểu cách nó thực sự hoạt động:

Ví dụ

<?php
// Sample indexed array
$array1 = array(1, 2, 3, 4, 5);

// Search value and delete
if(($key = array_search(4, $array1)) !== false) {
    unset($array1[$key]);
}

print_r($array1);
echo "<br>";


// Sample eassociative array
$array2 = array("a" => "Apple", "b" => "Ball", "c" => "Cat");

// Search value and delete
if(($key = array_search("Cat", $array2)) !== false) {
    unset($array2[$key]);
}

print_r($array2);
?>

Câu hỏi liên quan

Dưới đây là một số câu hỏi thường gặp khác liên quan đến chủ đề này:

Advertisements