Hướng dẫn
Quảng cáo

Làm thế nào để chuyển đổi một số nguyên thành một chuỗi trong PHP

Chủ đề: PHP / MySQLBài trước|Bài tiếp

Trả lời: Sử dụng hàm strval()

Bạn có thể chỉ cần sử dụng kiểu ép kiểu hoặc hàm strval() để chuyển đổi một số nguyên thành một chuỗi trong PHP.

Hãy xem một ví dụ để hiểu về cơ bản nó hoạt động như thế nào:

Ví dụ

<?php
// Sample integer
$int = 10; 

// Casting integer to string
$var1 = (string) $int;  // $var1 is a string
var_dump($var1);

// Getting string value of a variable
$var2 = strval($int);  // $var2 is a string
var_dump($var2);
?>

Câu hỏi liên quan

Dưới đây là một số câu hỏi thường gặp khác liên quan đến chủ đề này:

Advertisements