Hướng dẫn
Quảng cáo

Cách thêm phần tử vào một mảng trống trong PHP

Chủ đề: PHP / MySQLBài trước|Bài tiếp

Trả lời: Sử dụng hàm array_push()

Bạn có thể chỉ cần sử dụng hàm array_push() để thêm các phần tử hoặc giá trị mới vào một mảng PHP trống.

Hãy xem một ví dụ để hiểu về cơ bản nó hoạt động như thế nào:

Ví dụ

<?php
// Adding values one by one
$array1 = array();
array_push($array1, 1);
array_push($array1, 2);
array_push($array1, 3);

print_r($array1);
echo "<br>";

// Adding all values at once
$array2 = array();
array_push($array2, 1, 2, 3);

print_r($array2);
echo "<br>";

// Adding values through loop
$array3 = array();
for($i=1; $i<=3; $i++){
    $array3[] = $i;  
}

print_r($array3);
?>

Câu hỏi liên quan

Dưới đây là một số câu hỏi thường gặp khác liên quan đến chủ đề này:

Advertisements