Hướng dẫn
Quảng cáo

Cách chuyển đổi ngày thành dấu thời gian trong PHP

Chủ đề: PHP / MySQLBài trước|Bài tiếp

Trả lời: Sử dụng hàm strtotime()

Bạn có thể sử dụng hàm PHP strtotime() để chuyển đổi bất kỳ ngày giờ dạng văn bản nào thành dấu thời gian Unix.

Ví dụ sau minh họa cách thực sự hoạt động của hàm này:

Ví dụ

<?php
$date1 = "2019-05-16";
$timestamp1 = strtotime($date1);
echo $timestamp1; // Outputs: 1557964800
 
$date2 = "16-05-2019";
$timestamp2 = strtotime($date2);
echo $timestamp2; // Outputs: 1557964800
 
$date3 = "16 May 2019";
$timestamp3 = strtotime($date3);
echo $timestamp3; // Outputs: 1557964800
?>

Như bạn có thể thấy trong ví dụ trên, dấu thời gian kết quả tương đương với cùng một ngày với định dạng khác nhau. Bạn cũng có thể sử dụng các biến thể khác của định dạng ngày tiếng Anh.


Câu hỏi liên quan

Dưới đây là một số câu hỏi thường gặp khác liên quan đến chủ đề này:

Advertisements