Hướng dẫn
Quảng cáo

Cách lấy phần tử đầu tiên của một mảng trong PHP

Chủ đề: PHP / MySQLBài trước|Bài tiếp

Trả lời: Sử dụng Hàm array_values()

Nếu bạn biết chỉ mục hoặc khóa chính xác của một mảng, bạn có thể dễ dàng lấy phần tử đầu tiên, như sau:

Ví dụ

<?php
// A sample indexed array
$cities = array("London", "Paris", "New York");
echo $cities[0]; // Outputs: London
 
// A sample associative array
$fruits = array("a" => "Apple", "b" => "Ball", "c" => "Cat");
echo $fruits["a"]; // Outputs: Apple
?>

Tuy nhiên, có một số tình huống mà bạn không biết chính xác chỉ mục hoặc khóa của phần tử đầu tiên. Trong trường hợp đó, bạn có thể sử dụng hàm array_values() trả về tất cả các giá trị từ mảng và lập chỉ mục mảng ở dạng số, như thể hiện trong ví dụ sau:

Ví dụ

<?php
$arr = array(3 => "Apple", 5 => "Ball", 11 => "Cat");
echo array_values($arr)[0]; // Outputs: Apple
?>

Ngoài ra, bạn cũng có thể sử dụng hàm reset() để lấy phần tử đầu tiên.

Hàm reset()đặt con trỏ bên trong của một mảng thành phần tử đầu tiên của nó và trả về giá trị của phần tử mảng đầu tiên hoặc FALSEnếu mảng trống.

Bạn cũng có thể sử dụng hàm current() để lấy phần tử đầu tiên của một mảng. Hàm này trả về phần tử hiện tại trong một mảng, là phần tử đầu tiên theo mặc định trừ khi bạn định vị lại con trỏ mảng, nếu không hãy sử dụng hàm reset(). Đây là một ví dụ:

Ví dụ

<?php
$arr = array(3 => "Apple", 5 => "Ball", 11 => "Cat");
echo current($arr); // Outputs: Apple
echo reset($arr); // Outputs: Apple
echo next($arr); // Outputs: Ball
echo current($arr); // Outputs: Ball
echo reset($arr); // Outputs: Apple
?>

Câu hỏi liên quan

Dưới đây là một số câu hỏi thường gặp khác liên quan đến chủ đề này:

Advertisements