Hướng dẫn
Quảng cáo

Cách lấy tất cả các khóa của một mảng kết hợp trong PHP

Chủ đề: PHP / MySQLBài trước|Bài tiếp

Trả lời: Sử dụng hàmarray_keys()

Bạn có thể sử dụng hàmarray_keys()để lấy tất cả các khóa ra khỏi một mảng kết hợp.

Hãy thử một ví dụ để hiểu cách hoạt động của hàm này:

Ví dụ

<?php
$cities = array("France"=>"Paris", "India"=>"Mumbai", "UK"=>"London", "USA"=>"New York");
 
// Get keys from cities array
print_r(array_keys($cities));
?>

Bạn cũng có thể sử dụng vòng lặpforeach trong PHPđể tìm hoặc hiển thị tất cả các khóa, như sau:

Ví dụ

<?php
$cities = array("France"=>"Paris", "India"=>"Mumbai", "UK"=>"London", "USA"=>"New York");
 
// Loop through cities array
foreach($cities as $key => $value){
    echo $key . " : " . $value . "<br>";
}
?>

Câu hỏi liên quan

Dưới đây là một số câu hỏi thường gặp khác liên quan đến chủ đề này:

Advertisements