Hướng dẫn
Quảng cáo

Cách sắp xếp một mảng kết hợp theo khóa trong PHP

Chủ đề: PHP / MySQLBài trước|Bài tiếp

Trả lời: Sử dụng hàm ksort()krsort()

Hàmksort()và cáckrsort()có thể được sử dụng để sắp xếp một mảng theo khóa.Phần sau đây sẽ chỉ cho bạn cách hoạt động cơ bản của các hàm này.

Sắp xếp các mảng liên kết theo thứ tự tăng dần

Bạn có thể sử dụng hàmksort()để sắp xếp một mảng kết hợp theo khóa theo thứ tự bảng chữ cái tăng dần, trong khi vẫn duy trì mối quan hệ giữa khóa và dữ liệu.

Ví dụ

<?php
$fruits = array("b"=>"banana", "a"=>"apple", "d"=>"dog", "c"=>"cat");
 
// Sorting the array by key
ksort($fruits);
print_r($fruits);
?>

Sắp xếp các mảng liên kết theo thứ tự giảm dần

Bạn có thể sử dụng hàmkrsort()để sắp xếp một mảng kết hợp theo khóa theo thứ tự bảng chữ cái theo thứ tự giảm dần, trong khi vẫn duy trì mối quan hệ giữa khóa và dữ liệu.

Ví dụ

<?php
$fruits = array("b"=>"banana", "a"=>"apple", "d"=>"dog", "c"=>"cat");
 
// Sorting the array by key
krsort($fruits);
print_r($fruits);
?>

Câu hỏi liên quan

Dưới đây là một số câu hỏi thường gặp khác liên quan đến chủ đề này:

Advertisements