Hướng dẫn
Quảng cáo

Cách xử lý lỗi tiếng Việt khi dùng hàm ucwords() trong PHP?

Chủ đề: PHP / MySQLBài trước|Bài tiếp

Trả lời: sử dụng hàm mb_convert_case() thay thế

Cũng giống như hàm strtolower và hàm strtoupper, hàm ucwords gặp vấn đề khi sử dụng cho tiếng Việt. Để khắc phục điều này chúng ta sử dụng hàm mb_convert_case() như sau:

Ví dụ

<?php
echo mb_convert_case ('mỗi chiều ân đều đi mua bánh về ăn',MB_CASE_TITLE).PHP_EOL;
?>


Câu hỏi liên quan

Dưới đây là một số câu hỏi thường gặp khác liên quan đến chủ đề này:

Advertisements