Hướng dẫn
Quảng cáo

Làm cách nào để xóa nội dung bên trong thẻ bằng PHP?

Chủ đề: PHP / MySQLBài trước|Bài tiếp

Trả lời: Dùng hàm preg_replace_callback() để xóa hoặc thay thế nội dung bạn muốn

Ví dụ bạn có nội dung sau:

Ví dụ

   <h2>Xóa nội dung trong thẻ div</h2>
   <div id="abc">Nội dung muốn xóa bỏ</div>

Giờ bạn muốn xóa nội dung trong thẻ <div id="abc">

Ta làm như sau:

Ví dụ

$code = '<h2>Xóa nội dung trong thẻ div</h2>
   <div id="abc">Nội dung muốn xóa bỏ</div>';
function deletecontent($matches)
   {
    return '<div id="'.$matches[1].'"></div>';
   }
   $newcode = preg_replace_callback('/<div id="(.*?)">(.*?)<\/div>/s',"deletecontent",$code); 
echo $newcode;

Chạy code trên sẽ cho kết quả:

Ví dụ

<h2>Xóa nội dung trong thẻ div</h2>
<div id="abc"></div>

Hoặc với ví dụ sau để xóa hết thẻ <img>trong nội dung bạn có thể dùng code sau:

Ví dụ

<?
$content = 'nội dung có hình ảnh <img src=""test.png"/> hình ảnh.<br/>Nội dung dòng 2 <img src=""test.png" />';
$content = preg_replace("/<img[^>]+\>/i", "(image) ", $content);
echo $content;
?>

Kết quả:

nội dung có hình ảnh (image) hình ảnh.
Nội dung dòng 2 (image)

Tương tự với các thẻ html khác nhé


Câu hỏi liên quan

Dưới đây là một số câu hỏi thường gặp khác liên quan đến chủ đề này:

Advertisements