Hướng dẫn
Quảng cáo

TinyMCE textarea và biểu mẫu (Form) đăng bằng ajax

Chủ đề: JavaScript / jQueryBài trước|Bài tiếp

Trả lời: Dùng tinymce.get('id_cua_textarea_dung_tinymce').getContent() để lấy dữ liệu

Code ví dụ như sau:

Ví dụ

$('#' + 'id_cua_textarea_dung_tinymce').html( tinymce.get('id_cua_textarea_dung_tinymce').getContent());
var form = $('form#formdata')[0]; 
var formData = new FormData(form);
$.ajax({
//Code post ở đây
}); 

Hoặc bạn có thể xem hướng dẫn chi tiết tại Tích hợp TinyMCE trong PHP & MySQL bằng Ajax mới vừa được cập nhật


Câu hỏi liên quan

Dưới đây là một số câu hỏi thường gặp khác liên quan đến chủ đề này:

Advertisements