Hướng dẫn
Quảng cáo

Có cách nào để bọc table trong div trong TinyMCE không?

Chủ đề: JavaScript / jQueryBài trước|Bài tiếp

Trả lời: Dùng <span>jQuery("table").wrap( "<div class='table-responsive'></div>" )</span>

Khi tạo bảng (table) trong TinyMCE sẽ thường có dạng:

Ví dụ

<table>
	<thead>
		<tr>
			<th>A</th>
			<th>B</th>
		</tr>
	</thead>
	<tbody>
		<tr>
			<td>A content</td>
			<td>B content</td>
		</tr>
	</tbody>
</table>

Nếu bạn dùng bootstrap table thì sẽ thường bao bọc table trong cặp <div class='table-responsive'></div>

Giờ muốn làm điều đó thì bạn có thể dùng JQuery để thay đổi hiển thị của bảng bằng code sau:

Ví dụ

$(document).ready(function(){
    $("table").wrap( "<div class='table-responsive'></div>" );
});

Kết quả hiển thị sẽ là:

Ví dụ

<div class='table-responsive'>
	<table>
		<thead>
			<tr>
				<th>A</th>
				<th>B</th>
			</tr>
		</thead>
		<tbody>
			<tr>
				<td>A content</td>
				<td>B content</td>
			</tr>
		</tbody>
	</table>
</div>

Câu hỏi liên quan

Dưới đây là một số câu hỏi thường gặp khác liên quan đến chủ đề này:

Advertisements