Hướng dẫn
Quảng cáo

Hàm array_intersect_assoc() trong PHP

Hướng dẫn cách sử dụng hàm array_intersect_assoc() về mảng trong lập trình PHP

Tác dụng của hàm array_intersect_assoc()

Hàm array_intersect_assoc()so sánh các phần tử của hai hoặc nhiều mảng và trả về kết quả khớp. Không giống như Hàm array_intersect() trong PHP, các khóa mảng cũng được sử dụng để so sánh.

Bảng sau đây tóm tắt các chi tiết kỹ thuật của hàm này.

Giá trị trả về: Trả về một mảng chứa tất cả các phần tử từ mảng 1 có trong tất cả các mảng khác.
Phiên bản: PHP 4.3.0+

cú pháp

Cú pháp cơ bản của hàm array_intersect_assoc() được đưa ra với:

array_intersect_assoc(array1, array2, ...);

Ví dụ sau đây cho thấy hàm array_intersect_assoc() đang hoạt động.

Ví dụ

<?php
// Sample arrays
$array1 = array("a"=>"apple", "b"=>"ball", "c"=>"cat", "dog");
$array2 = array("a"=>"apple", "banana", "papaya");

// Computing the intersection
$result = array_intersect_assoc($array1, $array2);
print_r($result);
?>

Thông số

Hàm array_intersect_assoc()chấp nhận các tham số sau.

Tham số Sự miêu tả
array1 Yêu cầu. Chỉ định mảng để so sánh từ đó.
array2 Yêu cầu. Chỉ định một mảng để so sánh.
... Không bắt buộc. Chỉ định nhiều mảng hơn để so sánh.

Thêm ví dụ

Dưới đây là một số ví dụ khác cho thấy hàm array_intersect_assoc() thực sự hoạt động như thế nào:

Trong ví dụ sau, hàm này so sánh một mảng với hai mảng khác.

Ví dụ

<?php
// Sample arrays
$array1 = array("a"=>"apple", "b"=>"ball", "c"=>"cat", "dog");
$array2 = array("a"=>"airplane", "b"=>"balloon", "c"=>"cat");
$array3 = array("a"=>"ant", "b"=>"banana", "c"=>"cat");

// Computing the intersection
$result = array_intersect_assoc($array1, $array2, $array3);
print_r($result);
?>

Hai khóa và giá trị từ cặp khóa=>giá trị được coi là bằng nhau nếu biểu diễn chuỗi của chúng giống nhau, tức là (string) $elem1 === (string) $elem2 . Hãy xem một ví dụ:

Ví dụ

<?php
// Sample arrays
$array1 = array(0, 1, 2, 5, 7);
$array2 = array("00", "1", 2, "05", 8, 7);

// Computing the intersection
$result = array_intersect_assoc($array1, $array2);
print_r($result);
?>

Bài viết này đã giúp ích cho bạn?

Bài viết mới

Advertisements