Hướng dẫn
Quảng cáo

Hàm array_merge() trong PHP

Hướng dẫn cách sử dụng hàm array_merge() về mảng trong lập trình PHP

Tác dụng của hàm array_merge()

Hàm array_merge()hợp nhất một hoặc nhiều mảng thành một mảng.

Hàm này hợp nhất các phần tử của một hoặc nhiều mảng lại với nhau theo cách mà các giá trị của một mảng được nối vào cuối của mảng trước đó. Nó trả về một mảng mới với các phần tử được hợp nhất.

Bảng sau đây tóm tắt các chi tiết kỹ thuật của hàm này.

Giá trị trả về: Trả về mảng đã hợp nhất.
Nhật ký thay đổi: Kể từ PHP 5.0, hàm này chỉ chấp nhận các tham số kiểu mảng.
Phiên bản: PHP4+

cú pháp

Cú pháp cơ bản của hàm array_merge() được đưa ra với:

array_merge(array1, array2, ...);

Ví dụ sau đây cho thấy hàm array_merge() đang hoạt động.

Ví dụ

<?php
// Sample arrays
$array1 = array("red", "green", "blue");
$array2 = array("apple", "banana");

// Merging the two indexed array
$result = array_merge($array1, $array2);
print_r($result);
?>

Tương tự, bạn có thể hợp nhất hai hoặc nhiều mảng kết hợp như trong ví dụ bên dưới:

Ví dụ

<?php
// Sample arrays
$array1 = array("a" => "apple", "b" => "ball", "c" => "cat");
$array2 = array("x" => "xylophone", "y" => "yacht", "z" => "zebra");

// Merging the two associative arrays
$result = array_merge($array1, $array2);
print_r($result);
?>

Cũng có thể hợp nhất mảng được lập chỉ mục và mảng kết hợp, như được hiển thị ở đây:

Ví dụ

<?php
// Sample arrays
$array1 = array(4, 6, 12, 18);
$array2 = array("a"=>"apple", "b"=>"ball", "c"=>"cat");

// Merging two indexed arrays
$result = array_merge($array1, $array2);
print_r($result);
?>

Thông số

Hàm array_merge()chấp nhận các tham số sau.

Tham số Sự miêu tả
array1 Không bắt buộc. Chỉ định mảng đầu tiên để hợp nhất.
array2 Không bắt buộc. Chỉ định mảng thứ hai để hợp nhất.
... Không bắt buộc. Chỉ định nhiều mảng hơn để hợp nhất.
 

Lưu ý: Kể từ phiên bản PHP 7.4.0, hàm array_merge() hiện có thể được gọi mà không cần bất kỳ tham số nào. Trước đó, ít nhất một tham số đã được yêu cầu.


Thêm ví dụ

Dưới đây là một số ví dụ khác cho thấy hàm array_merge() cơ bản hoạt động như thế nào:

Nếu các mảng đầu vào có các khóa chuỗi giống nhau, thì giá trị sau của khóa đó sẽ ghi đè lên giá trị trước đó, như bạn có thể thấy trong ví dụ sau:

Ví dụ

<?php
// Sample arrays
$array1 = array("a"=>"red", "b"=>"green", "c"=>"blue");
$array2 = array("a"=>"apple", "m"=>"mango", "o"=>"orange");

// Merging two associative arrays
$result = array_merge($array1, $array2);
print_r($result);
?>

Tuy nhiên, nếu các mảng chứa các khóa số, thì giá trị sau đó sẽ không ghi đè lên giá trị ban đầu mà sẽ được thêm vào, như minh họa trong ví dụ sau:

Ví dụ

<?php
// Sample arrays
$array1 = array(5, 10, 15, 20);
$array2 = array(10, 30, 50, 80);

// Merging two indexed arrays
$result = array_merge($array1, $array2);
print_r($result);
?>

Bài viết này đã giúp ích cho bạn?

Bài viết mới

Advertisements