Hướng dẫn
Quảng cáo

Hàm array_pad() trong PHP

Hướng dẫn cách sử dụng hàm array_pad() về mảng trong lập trình PHP

Tác dụng của hàm array_pad()

Hàm array_pad()chèn một giá trị vào một mảng có độ dài đã chỉ định.

Bảng sau đây tóm tắt các chi tiết kỹ thuật của hàm này.

Giá trị trả về: Trả về một mảng được thêm các phần tử mới.
Phiên bản: PHP4+

cú pháp

Cú pháp cơ bản của hàm array_pad() được đưa ra với:

array_pad(array, size, value);

Ví dụ sau đây cho thấy hàm array_pad() đang hoạt động.

Ví dụ

<?php
// Sample array
$numbers = array(5, 10, 15);
    
// Padding numbers array 
print_r(array_pad($numbers, 5, 0));
?>

Thông số

Hàm array_pad()chấp nhận các tham số sau.

Tham số Sự miêu tả
array (mảng) Yêu cầu. Chỉ định mảng để chèn các phần tử.
size (kích cỡ) Yêu cầu. Chỉ định kích thước mới của mảng.
value (giá trị) Yêu cầu. Chỉ định giá trị để chèn nếu chiều dài của mảng nhỏ hơn kích thước .

Thêm ví dụ

Dưới đây là một số ví dụ khác cho thấy hàm array_pad() thực sự hoạt động như thế nào:

Nếu kích thước là dương thì mảng được đệm ở bên phải, nếu là âm thì được đệm ở bên trái.

Ví dụ

<?php
// Sample array
$numbers = array(5, 10, 15);
    
// Padding numbers array
print_r(array_pad($numbers, -5, 0));
?>
 

Nếu giá trị tuyệt đối của kích thước nhỏ hơn hoặc bằng độ dài của mảng thì không có phần đệm nào diễn ra.

Ví dụ

<?php
// Sample array
$numbers = array(5, 10, 15);
    
// Padding numbers array 
print_r(array_pad($numbers, 2, 0));
?>

 

Bài viết này đã giúp ích cho bạn?

Bài viết mới

Advertisements