Hướng dẫn
Quảng cáo

Hàm array() trong PHP

Hướng dẫn cách sử dụng hàm array() về mảng trong lập trình PHP

Tác dụng của hàm array()

Hàm array()tạo một mảng.

Nó là một cấu trúc ngôn ngữ được sử dụng để biểu diễn các mảng theo nghĩa đen, nó không phải là một hàm thông thường.

Bảng sau đây tóm tắt các chi tiết kỹ thuật của hàm này.

Giá trị trả về: Trả về một mảng các tham số.
Phiên bản: PHP4+

cú pháp

Cú pháp cơ bản của hàm array() được đưa ra với:

array(index=>value, index=>value, ...);

Chỉ mục index có thể là kiểu chuỗi hoặc số nguyên. Khi chỉ số là mảng số nguyên được gọi là mảng được lập chỉ mục và khi chỉ số là mảng chuỗi thường được gọi là mảng kết hợp .

Khi chỉ mục bị bỏ qua hoặc không được chỉ định, một chỉ mục số nguyên sẽ được tạo tự động, bắt đầu từ 0. Nếu chỉ mục là một số nguyên, chỉ mục được tạo tiếp theo sẽ là số nguyên lớn hơn (chỉ mục trước đó + 1). Ngoài ra, nếu hai chỉ mục giống hệt nhau được xác định, chỉ mục cuối cùng sẽ ghi đè lên chỉ mục trước đó.

Ví dụ sau đây cho thấy hàm array() đang hoạt động.

Ví dụ

<?php
// Creating an array
$colors = array("red", "green", "blue", "yellow");
print_r($colors);
?>

Thông số

Hàm array()chấp nhận các tham số sau.

Tham số Sự miêu tả
index => value Chỉ định chỉ mục (chuỗi hoặc số nguyên) và giá trị liên quan của nó.
... Chỉ định nhiều chỉ số và giá trị hơn.

Thêm ví dụ

Dưới đây là một số ví dụ khác cho thấy cách sử dụng hàm array() để tạo mảng:

Ví dụ sau đây cho thấy cách tạo một mảng có chỉ số (tức là mảng có chỉ số nguyên).

Ví dụ

<?php
// Creating an indexed array
$fruits = array("apple", "banana", "orange", "mango");
print_r($fruits);
?>

Ví dụ sau đây cho thấy cách tạo một mảng kết hợp (tức là mảng có chỉ số chuỗi).

Ví dụ

<?php
// Creating an associative array
$alphabets = array("a"=>"apple", "b"=>"ball", "c"=>"cat", "d"=>"dog");
print_r($alphabets);
?>

Ví dụ sau đây cho thấy cách tạo một mảng nhiều chiều (một mảng của các mảng).

Ví dụ

<?php
// Creating an multidimensional array
$animals = array (
    "pet"  => array("cat", "dog", "cow", "horse"),
    "wild" => array("lion", "tiger", "zebra")
);
print_r($animals);
?>

Bài viết này đã giúp ích cho bạn?

Bài viết mới

Advertisements