Hướng dẫn
Quảng cáo

Hàm hebrev() trong PHP

Hướng dẫn cách sử dụng hàm hebrev() trong lập trình PHP

Tác dụng của hàm hebrev()

Hàm hebrev()đảo ngược luồng văn bản tiếng Do Thái từ phải sang trái sang trái sang phải.

Bảng sau đây tóm tắt các chi tiết kỹ thuật của chức năng này.

Giá trị trả lại: Trả về chuỗi trực quan.
Phiên bản: PHP 4+

Cú pháp

Cú pháp cơ bản của hàm hebrev():

hebrev(stringmax_chars_per_line);

Ví dụ về hàm hebrev().

Thí dụ

<?php
// Reversing the flow of Hebrew text
echo hebrev("שלום עולם");
?>

Thông số

Hàm hebrev()chấp nhận các tham số sau.

Tham số Sự mô tả
string Yêu cầu. Chỉ định văn bản tiếng Do Thái.
max_chars_per_line Không bắt buộc. Chỉ định số ký tự tối đa trên mỗi dòng.

Bài viết này đã giúp ích cho bạn?

Bài viết mới

Advertisements