Hướng dẫn
Quảng cáo

Hàm quoted_printable_decode() trong PHP

Hướng dẫn cách sử dụng hàm quoted_printable_decode() trong lập trình PHP

Tác dụng của hàm quoted_printable_decode()

Hàm quoted_printable_decode()chuyển đổi một chuỗi có thể in được trích dẫn thành chuỗi ASCII 8 bit.

Bảng sau đây tóm tắt các chi tiết kỹ thuật của hàm này.

Giá trị trả về: Trả về chuỗi ASCII 8 bit.
Phiên bản: PHP4+

cú pháp

Cú pháp cơ bản của hàm quoted_printable_decode()được đưa ra với:

quote_printable_decode ( string);

Ví dụ sau đây cho thấy hàm quoted_printable_decode()đang hoạt động.

Ví dụ

<?php
$str = "Hello=0AWorld!"; // "=0A" represent line feed or new line
echo quoted_printable_decode($str);
?>
 

Lưu ý: Mã hóa có thể in được trích dẫn được sử dụng để biểu thị dữ liệu phần lớn bao gồm các octet tương ứng với các ký tự có thể in được trong bộ ký tự US-ASCII. Nó mã hóa dữ liệu theo cách sao cho các octet kết quả không thể bị sửa đổi khi vận chuyển thư.


Thông số

Hàm quoted_printable_decode()chấp nhận các tham số sau.

Tham số Sự miêu tả
string Yêu cầu. Chỉ định chuỗi đầu vào.

Bài viết này đã giúp ích cho bạn?

Bài viết mới

Advertisements