Hướng dẫn
Quảng cáo

Hàm strcspn() trong PHP

Hướng dẫn cách sử dụng hàm strcspn() trong lập trình PHP

Tác dụng của hàm strcspn()

Hàm strcspn()trả về số lượng ký tự có trong một chuỗi (bao gồm cả khoảng trắng) trước khi tìm thấy bất kỳ phần nào của mặt nạ (danh sách các ký tự không được phép).

Bảng sau đây tóm tắt các chi tiết kỹ thuật của chức năng này.

Giá trị trả về: Trả về độ dài của phần ban đầu của string không chứa bất kỳ ký tự nào được chỉ định trong mask .
Phiên bản: PHP4+

cú pháp

Cú pháp cơ bản của hàm strcspn()được đưa ra với:

strcspn(string, mask, start, length);

Ví dụ sau đây cho thấy hàm strcspn() đang hoạt động.

Ví dụ

<?php
// Sample string
$str = "Hello World!";

// Defining mask
$mask = "W";

// Find length of initial portion of string not matching mask
echo strcspn($str, $mask);
?>

Thông số

Hàm strcspn()chấp nhận các tham số sau.

Tham số Sự miêu tả
string Yêu cầu. Chỉ định chuỗi để làm việc.
mask Yêu cầu. Chỉ định chuỗi chứa mọi ký tự không được phép.
start Không bắt buộc. Chỉ định vị trí trong chuỗi để bắt đầu tìm kiếm.
lenght Không bắt buộc. Chỉ định phần của chuỗi để tìm kiếm.

Thêm ví dụ

Dưới đây là một số ví dụ khác cho thấy hàm strcspn()  thực sự hoạt động như thế nào:

Ví dụ sau trả về độ dài của phần ban đầu của chuỗi không chứa các ký tự "l" và "o". Hãy dùng thử và xem nó hoạt động như thế nào:

Ví dụ

<?php
echo strcspn("Hello World!", "lo");
?>

Trong ví dụ sau, chỉ phần "World" của chuỗi sẽ được kiểm tra, vì vị trí bắt đầu tìm kiếm là 6 và độ dài của chuỗi cần tìm là 5.

Ví dụ

<?php
echo strcspn("Hello World!", "o", 6, 5);
?>

Bài viết này đã giúp ích cho bạn?

Bài viết mới

Advertisements