Hướng dẫn
Quảng cáo

Hàm strlen() trong PHP

Hướng dẫn cách sử dụng hàm strlen() trong lập trình PHP

Tác dụng của hàm strlen()

Hàm strlen()trả về độ dài của một chuỗi.

Bảng sau đây tóm tắt các chi tiết kỹ thuật của chức năng này.

Giá trị trả về: Trả về độ dài của chuỗi khi thành công và 0 nếu chuỗi trống.
Phiên bản: PHP4+

cú pháp

Cú pháp cơ bản của strlen()hàm được đưa ra với:

strlen ( string);

Ví dụ sau đây cho thấy strlen()chức năng đang hoạt động.

Ví dụ

<?php
// Sample string
$str = "Hello World!";

// Getting the string length
echo strlen($str);
?>
 

Thông số

Hàm strlen()chấp nhận các tham số sau.

Tham số Sự miêu tả
string Yêu cầu. Chỉ định chuỗi để kiểm tra độ dài.

Bài viết này đã giúp ích cho bạn?

Bài viết mới

Advertisements