Hướng dẫn
Quảng cáo

Hàm strspn() trong PHP

Hướng dẫn cách sử dụng hàm strspn() trong lập trình PHP

Tác dụng của hàm strspn()

Hàm strspn()trả về số ký tự có trong phần đầu của chuỗi chỉ chứa các ký tự được chỉ định trong mặt nạ (mask) (danh sách các ký tự được phép).

Bảng sau đây tóm tắt các chi tiết kỹ thuật của hamf này.

Giá trị trả về: Trả về độ dài của phần ban đầu của chuỗi bao gồm toàn bộ các ký tự có trong mặt nạ đã cho .
Phiên bản: PHP4+

cú pháp

Cú pháp cơ bản của strspn()hàm được đưa ra với:

strspn(stringmaskstartlength);

Ví dụ sau đây cho thấy strspn()chức năng đang hoạt động.

Ví dụ

<?php
// Sample string
$str = "Hello World!";

// Defining mask
$mask = "Hi";

// Find length of initial portion of string matching mask
echo strspn($str, $mask);
?>

Thông số

Hàm strspn()chấp nhận các tham số sau.

Tham số Sự miêu tả
string Yêu cầu. Chỉ định chuỗi để làm việc.
mask (mặt nạ) Yêu cầu. Chỉ định chuỗi chứa mọi ký tự được phép.
start (bắt đầu) Không bắt buộc. Chỉ định vị trí trong chuỗi để bắt đầu tìm kiếm.
lenght (chiều dài) Không bắt buộc. Chỉ định phần của chuỗi để tìm kiếm.

Thêm ví dụ

Dưới đây là một số ví dụ khác cho thấy strspn()chức năng thực sự hoạt động như thế nào:

Nếu chuỗi (string) không bắt đầu bằng bất kỳ ký tự nào được chỉ định trong mặt nạ (mask) , thì hàm này trả về 0.

Ví dụ

<?php
echo strspn("Hello World!", "Wow");
?>

Ví dụ sau trả về độ dài của phần ban đầu của chuỗi chỉ bao gồm các ký tự có trong "Her". Hãy dùng thử và xem nó hoạt động như thế nào:

Ví dụ

<?php
echo strspn("Hello World!", "Her");
?>

Trong ví dụ sau, chỉ phần "Thế giới" của chuỗi sẽ được kiểm tra, vì vị trí bắt đầu tìm kiếm là 6 và độ dài của chuỗi cần tìm là 5.

Ví dụ

<?php
echo strspn("Hello World!", "Wow", 6, 5);
?>

Bài viết này đã giúp ích cho bạn?

Bài viết mới

Advertisements