Hướng dẫn
Quảng cáo

Hàm substr_compare() trong PHP

Hướng dẫn cách sử dụng hàm substr_compare() trong lập trình PHP

Tác dụng của hàm substr_compare()

Hàm substr_compare()so sánh hai chuỗi từ một vị trí bắt đầu được chỉ định, cho đến một độ dài ký tự được chỉ định. Việc so sánh phân biệt chữ hoa chữ thường theo mặc định.

Bảng sau đây tóm tắt các chi tiết kỹ thuật của chức năng này.

Giá trị trả về:

Trả về giá trị âm ( < 0) nếu main_str từ vị trí bắt đầu nhỏ hơn str ; một giá trị dương ( > 0) nếu nó lớn hơn str0nếu chúng bằng nhau.

Nếu start được đặt thành giá trị lớn hơn độ dài của main_str hoặc độ dài được đặt thành giá trị nhỏ hơn 0, hàm này sẽ trả về FALSE.
Nhật ký thay đổi: Kể từ PHP 7.3.5, phần đầu giờ đây có thể bằng với độ dài của main_str .
Phiên bản: PHP5+

cú pháp

Cú pháp cơ bản của hàm substr_compare()được đưa ra với:

substr_compare(main_str, str, start, length, case_insensitivity);

Ví dụ sau đây cho thấy hàm substr_compare() hoạt động.

Ví dụ

<?php
// Sample strings
$main_str = "Blackbird";
$str = "bird";

// Comparing strings
echo substr_compare($main_str, $str, 5);
?>

Thông số

Hàm substr_compare()chấp nhận các tham số sau.

Tham số Sự miêu tả
main_str Yêu cầu. Chỉ định chuỗi chính được so sánh.
str Yêu cầu. Chỉ định chuỗi phụ được so sánh.
start Yêu cầu. Chỉ định vị trí bắt đầu để so sánh. Nếu nó là số âm, việc đếm sẽ bắt đầu từ cuối chuỗi.
lenght Không bắt buộc. Chỉ định độ dài của so sánh. Giá trị mặc định là độ dài lớn nhất của str so với độ dài của main_str trừ đi start .
case_insensitivity Không bắt buộc. Nếu được đặt thành true, phép so sánh sẽ không phân biệt chữ hoa chữ thường. Giá trị mặc định là giá falsetrị thực hiện so sánh phân biệt chữ hoa chữ thường.

Thêm ví dụ

Dưới đây là một số ví dụ khác cho thấy hàm substr_compare()  thực sự hoạt động như thế nào:

Ví dụ sau đây chỉ đơn giản là so sánh hai chuỗi ngay từ đầu.

Ví dụ

<?php
// The two strings are equal
echo substr_compare("Blackbird", "Blackbird", 0)."<br>";

// The main string is greater than the secondary string
echo substr_compare("Blackbird", "Black", 0)."<br>";

// The main string is less than the secondary string
echo substr_compare("Black", "Blackbird", 0);
?>

Ví dụ sau minh họa việc sử dụng các tham số khác nhau.

Ví dụ

<?php
// Comparing strings
echo substr_compare("Blackbird", "Black", 0)."<br>";
echo substr_compare("Blackbird", "black", 0, 5, true)."<br>";
echo substr_compare("Blackbird", "bird", -4, 4)."<br>";
echo substr_compare("Blackbird", "bird", 2, 4)."<br>";
echo substr_compare("Blackbird", "lack", 1, 5);
?>

Bài viết này đã giúp ích cho bạn?

Bài viết mới

Advertisements