Hướng dẫn
Quảng cáo

Hàm substr_replace() trong PHP

Hướng dẫn cách sử dụng hàm substr_replace() trong lập trình PHP

Tác dụng của hàm substr_replace()

Hàm substr_replace()thay thế văn bản trong một phần của chuỗi.

Bảng sau đây tóm tắt các chi tiết kỹ thuật của chức năng này.

Giá trị trả về: Trả về chuỗi đã thay thế. Nếu chuỗi là một mảng thì mảng được trả về.
Phiên bản: PHP4+

cú pháp

Cú pháp cơ bản của substr_replace()hàm được đưa ra với:

substr_replace(stringreplacementstartlength);

Ví dụ sau đây cho thấy substr_replace()chức năng đang hoạt động.

Ví dụ

<?php
// Sample strings
$str = "Fairyland";
$replacement = "Horror";

// Replacing the substring
echo substr_replace($str, $replacement, 0, 5);
?>

Thông số

Hàm substr_replace()chấp nhận các tham số sau.

Tham số Sự miêu tả
string Yêu cầu. Chỉ định chuỗi để làm việc.
replacement Yêu cầu. Chỉ định chuỗi thay thế.
start Yêu cầu. Chỉ định vị trí trong chuỗi từ nơi bắt đầu thay thế. Nếu nó là số âm, sự thay thế sẽ bắt đầu ở ký tự thứ ' start ' từ cuối chuỗi.
lenght

Không bắt buộc. Chỉ định độ dài của phần chuỗi sẽ được thay thế. Nếu nó là số âm, nó biểu thị số lượng ký tự từ cuối chuỗi mà tại đó ngừng thay thế. Nếu nó không được cung cấp, thì nó sẽ mặc định là ; tức là độ dài của string .strlen(<em>string</em>)

Nếu là số 0 ( 0) thì hàm này sẽ có tác dụng chèn chuỗi replacement vào string chính tại vị trí start đã cho .
 

Mẹo: Bạn cũng có thể chuyển một mảng chuỗi vào hàm này, trong trường hợp này, việc thay thế sẽ diễn ra trên mỗi chuỗi. Các tham số replacementstart và length cũng có thể được cung cấp dưới dạng mảng, trong trường hợp đó, phần tử mảng tương ứng sẽ được sử dụng cho mỗi chuỗi đầu vào.


Thêm ví dụ

Dưới đây là một số ví dụ khác cho thấy substr_replace()chức năng thực sự hoạt động như thế nào:

Trong ví dụ sau, phần chuỗi bắt đầu từ vị trí thứ 6 cho đến hết sẽ được thay thế.

Ví dụ

<?php
// Sample strings
$str = "Fairyland";
$replacement = "tales";

// Replacing the substring
echo substr_replace($str, $replacement, 5);
?>

Trong ví dụ sau, thay thế bắt đầu ở vị trí thứ 4 từ cuối chuỗi.

Ví dụ

<?php
// Sample strings
$str = "Wonderland";
$replacement = " Woman";

// Replacing the substring
echo substr_replace($str, $replacement, -4);
?>

Trong ví dụ sau, việc chèn sẽ diễn ra thay vì thay thế, vì lenght bằng không.

Ví dụ

<?php
// Sample strings
$str = "Fairyland";
$substr = " Park";

// Inserting the substring
echo substr_replace($str, $substr, 9, 0);
?>

Trong ví dụ sau, nhiều chuỗi sẽ được thay thế cùng một lúc bằng cách sử dụng mảng.

Ví dụ

<?php
// Sample inputs
$input = array("A: Apple", "B: Ball", "C: Cat");
$replacement = array("Airplane", "Bus", "Car");

// Replacing the substrings
echo implode("<br>",substr_replace($input, $replacement, 3));
?>

Bài viết này đã giúp ích cho bạn?

Bài viết mới

Advertisements