Hướng dẫn
Quảng cáo

Hàm wordwrap() trong PHP

Hướng dẫn cách sử dụng hàm wordwrap() trong lập trình PHP

Tác dụng của hàm wordwrap()

Hàm wordwrap() bao một chuỗi thành các dòng mới khi nó đạt đến độ dài được chỉ định.

Hàm này bao bọc chuỗi bằng ký tự ngắt chuỗi chẳng hạn như <br>hoặc \n.

Bảng sau đây tóm tắt các chi tiết kỹ thuật của chức năng này.

Giá trị trả lại: Trả về chuỗi đã cho được bọc ở độ dài đã chỉ định.
Phiên bản: PHP 4.0.2+

Cú pháp

Cú pháp cơ bản của hàm wordwrap():

wordwrap(stringwidthbreakcut);

Ví dụ về hàm wordwrap().

Thí dụ

<?php
// Sample string
$str = "The quick brown fox jumped over the lazy dog.";

// Wrapping the string
echo wordwrap($str, 15, "<br>\n");
?>

Thông số

Hàm wordwrap()chấp nhận các tham số sau.

Tham số Sự mô tả
string Yêu cầu. Chỉ định chuỗi được quấn.
width Không bắt buộc. Chỉ định số ký tự mà tại đó chuỗi sẽ được bao bọc. Mặc định là 75.
break Không bắt buộc. Chỉ định các ký tự để sử dụng làm ngắt. Mặc định là \n.
cut

Không bắt buộc. Chỉ định xem các từ dài hơn chiều rộng đã chỉ định có nên được bọc hay không. Tham số này có thể nhận một trong các giá trị sau:

  • true- các từ lớn hơn chiều rộng đã cho sẽ được bao bọc.
  • false- lời nói sẽ không được bao bọc. Đây là mặc định.

Các ví dụ khác

Dưới đây là một số ví dụ khác về hàm wordwrap():

Trong ví dụ sau, từ dài "incomprehensibilities" sẽ được chia nhỏ hoặc gói lại.

Thí dụ

<?php
// Sample string
$str = "The word incomprehensibilities is very long.";

// Wrapping the string
echo wordwrap($str, 8, "<br>\n", true);
?>

Trong ví dụ sau, từ dài "incomprehensibilities" sẽ không bị phá vỡ.

Thí dụ

<?php
// Sample string
$str = "The word incomprehensibilities is very long.";

// Wrapping the string
echo wordwrap($str, 8, "<br>\n");
?>

Bài viết này đã giúp ích cho bạn?

Bài viết mới

Advertisements