HTML Cơ bản
HTML Nâng cao
Tính năng HTML5
Quảng cáo

HTML URL

Trong hướng dẫn này, bạn sẽ tìm hiểu chi tiết về các phần khác nhau của URL.

URL là gì?

URL là viết tắt của U niform R esource L ocator là địa chỉ chung của các tài liệu và các tài nguyên khác trên World Wide Web. Mục đích chính của nó là xác định vị trí của tài liệu và các tài nguyên khác có sẵn trên internet, và chỉ định cơ chế để truy cập nó thông qua trình duyệt web.

Ví dụ: nếu bạn nhìn vào thanh địa chỉ của trình duyệt, bạn sẽ thấy:

https://vzn.vn/huong-dan-html/html-url/

- Đây là URL của trang web bạn đang xem ngay bây giờ.


Cú pháp URL

Cú pháp chung của URL như sau:

Scheme: // host: port / path? query-string #gment-id

URL có cấu trúc tuyến tính và thường bao gồm một số điều sau:

  • Scheme name (lược đồ) - Lược đồ xác định giao thức được sử dụng để truy cập tài nguyên trên Internet. Tên lược đồ theo sau là ba ký tự ://(dấu hai chấm và hai dấu gạch chéo). Các giao thức được sử dụng phổ biến nhất là http://, và .https://ftp://mailto://
  • Host name (máy chủ lưu trữ) - Tên máy chủ lưu trữ xác định máy chủ lưu trữ nơi chứa tài nguyên. Tên máy chủ là một tên miền được gán cho một máy tính chủ. Đây thường là sự kết hợp giữa tên địa phương của máy chủ lưu trữ với tên miền mẹ của nó. Ví dụ: www.vzn.vn bao gồm tên máy của máy chủ lưu trữ www và tên miền vzn.vn.
  • Port Number (Số cổng) - Máy chủ thường cung cấp nhiều hơn một loại dịch vụ, vì vậy bạn cũng phải cho máy chủ biết dịch vụ đang được yêu cầu. Các yêu cầu này được thực hiện theo số cổng. Các số cổng nổi tiếng cho một dịch vụ thường bị bỏ qua khỏi URL. Ví dụ: dịch vụ web HTTP chạy theo mặc định trên cổng 80, HTTPS chạy theo mặc định trên cổng 443.
  • Path  (Đường dẫn) - Đường dẫn xác định tài nguyên cụ thể trong máy chủ lưu trữ mà người dùng muốn truy cập. Ví dụ /<span>huong-dan-html/html-url/</span>,, /news/technology/v.v.
  • Query String (Chuỗi truy vấn) - Chuỗi truy vấn chứa dữ liệu sẽ được chuyển tới các tập lệnh phía máy chủ, chạy trên máy chủ web. Ví dụ, các tham số cho một tìm kiếm. Chuỗi truy vấn đặt trước dấu chấm hỏi ( ?), thường là một chuỗi các cặp tên và giá trị được phân tách bằng dấu và ( &), chẳng hạn ?first_name=John&last_name=Cornerq=mobile+phonev.v.
  • Fragment identifier (Số nhận dạng phân đoạn) - Số nhận dạng phân đoạn, nếu có, chỉ định một vị trí trong trang. Trình duyệt có thể cuộn để hiển thị phần đó của trang. Định danh phân đoạn được giới thiệu bởi ký tự băm ( #) là phần cuối cùng tùy chọn của URL cho một tài liệu.
 

Lưu ý: Các thành phần lược đồ và máy chủ của URL không phân biệt chữ hoa chữ thường, nhưng đường dẫn và chuỗi truy vấn phân biệt chữ hoa chữ thường. Thông thường, toàn bộ URL được chỉ định bằng chữ thường.

Bài viết này đã giúp ích cho bạn?

Advertisements