Hướng dẫn
Quảng cáo

Cách đảo ngược một chuỗi trong PHP

Chủ đề: PHP / MySQLBài trước|Bài tiếp

Trả lời: Sử dụng hàm strrev()

Bạn có thể sử dụng hàm strrev()để đảo ngược hướng viết văn bản của một chuỗi .

Hãy xem một ví dụ để hiểu về cơ bản nó hoạt động như thế nào:

Ví dụ

<?php
echo strrev("Hello world!"); // Outputs: "!dlrow olleH"
?>

Câu hỏi liên quan

Dưới đây là một số câu hỏi thường gặp khác liên quan đến chủ đề này:

Advertisements