Hướng dẫn
Quảng cáo

Cách kiểm tra xem một biến có rỗng hay không trong PHP

Chủ đề: PHP / MySQLBài trước|Bài tiếp

Trả lời: Sử dụng hàm is_null()

Bạn có thể sử dụng hàm is_null()để kiểm tra xem một biếncó rỗng hay không.

Hãy xem một ví dụ để hiểu cách hoạt động của hàm này:

Ví dụ

<?php
$var = NULL;
 
// Testing the variables
if(is_null($var)){
    echo 'This line is printed, because the $var is null.';
}
echo "<br>";
 
if(is_null($inexistent)){
    echo 'This line is printed, because the $inexistent is null.';
}
?>

Câu hỏi liên quan

Dưới đây là một số câu hỏi thường gặp khác liên quan đến chủ đề này:

Advertisements