Hướng dẫn
Quảng cáo

Cách kiểm tra xem một biến có trống hay không trong PHP

Chủ đề: PHP / MySQLBài trước|Bài tiếp

Trả lời: Sử dụng hàmempty()

Bạn có thể sử dụng hàmempty()để tìm xem mộtbiếncó trống hay không.Một biến được coi là trống nếu nó không tồn tại hoặc nếu giá trị của nó bằngFALSE.

Hãy thử ví dụ sau để hiểu về cơ bản hàm này hoạt động như thế nào:

Ví dụ

<?php
$var1 = '';
$var2 = 0;
$var3 = NULL;
$var4 = FALSE;
$var5 = array();
 
// Testing the variables
if(empty($var1)){
    echo 'This line is printed, because the $var1 is empty.';
}
echo "<br>";
 
if(empty($var2)){
    echo 'This line is printed, because the $var2 is empty.';
}
echo "<br>";
 
if(empty($var3)){
    echo 'This line is printed, because the $var3 is empty.';
}
echo "<br>";
 
if(empty($var4)){
    echo 'This line is printed, because the $var4 is empty.';
}
echo "<br>";
 
if(empty($var5)){
    echo 'This line is printed, because the $var5 is empty.';
}
?>

Ghi chú: Hàm empty() không tạo ra một cảnh báo nếu biến không tồn tại. Điều đó có nghĩa empty() là tương đương với !isset($var) || $var == false.


Câu hỏi liên quan

Dưới đây là một số câu hỏi thường gặp khác liên quan đến chủ đề này:

Advertisements