Hướng dẫn
Quảng cáo

Cách kiểm tra xem một biến có được đặt hay không trong PHP

Chủ đề: PHP / MySQLBài trước|Bài tiếp

Trả lời: Sử dụng hàmisset()

Bạn có thể sử dụng hàmisset()để kiểm tra xem mộtbiến đãđược đặt hay chưa.Giá trịisset() sẽ trả vềFALSE nếu kiểm tra một biến đã được đặt thànhNULL.

Hãy xem một ví dụ để hiểu về cơ bản hàm này hoạt động như thế nào:

Ví dụ

<?php
$var1 = '';
if(isset($var1)){
  echo 'This line is printed, because the $var1 is set.';
}
echo "<br>";
 
$var2 = 'Hello World!';
if(isset($var2)){
  echo 'This line is printed, because the $var2 is set.';
}
echo "<br>";
 
// Unset the variable
unset($var2);
 
if(isset($var2)){
  echo 'This line is printed, because the $var2 is set.';
} else{
  echo 'This line is printed, because the $var2 is not set.';
}
echo "<br>";
 
$var3 = NULL;
if(isset($var3)){
  echo 'This line is printed, because the $var3 is set.';
} else{
  echo 'This line is printed, because the $var3 is not set.';
}
?>

Câu hỏi liên quan

Dưới đây là một số câu hỏi thường gặp khác liên quan đến chủ đề này:

Advertisements