Hướng dẫn
Quảng cáo

Cách tìm độ dài chuỗi trong PHP

Chủ đề: PHP / MySQLBài trước|Bài tiếp

Trả lời: Sử dụng hàmstrlen()

Bạn chỉ cần sử dụng hàmstrlen() để lấy độ dài của một chuỗi. Hàm strlen() trả lại chiều dài của chuỗi nếu thành công, và 0 nếu chuỗi rỗng.

Hãy xem ví dụ sau để hiểu cách nó thực sự hoạt động:

Ví dụ

<?php
$str1 = 'Hello world!';
echo strlen($str1); // Outputs: 12
echo "<br>";
 
$str2 = ' Hello    world! ';
echo strlen($str2); // Outputs: 17
?>

Câu hỏi liên quan

Dưới đây là một số câu hỏi thường gặp khác liên quan đến chủ đề này:

Advertisements