Hướng dẫn
Quảng cáo

Cách duyệt mảng đa chiều trong PHP?

Chủ đề: PHP / MySQLBài trước|Bài tiếp

Trả lời: Sử dụng vòng lặp lồng nhau trong PHP

Bạn có thể chỉ cần sử dụng vòng lặp foreach kết hợp với vòng lặp for để truy cập và truy xuất tất cả các khóa, phần tử hoặc giá trị bên trong một mảng đa chiều trong PHP.

Hãy xem ví dụ sau để hiểu về cơ bản nó hoạt động như thế nào:

Ví dụ

<?php
// Multidimensional array
$superheroes = array(
  "spider-man" => array(
    "name" => "Peter Parker",
    "email" => "peterparker@mail.com",
  ),
  "super-man" => array(
    "name" => "Clark Kent",
    "email" => "clarkkent@mail.com",
  ),
  "iron-man" => array(
    "name" => "Harry Potter",
    "email" => "harrypotter@mail.com",
  )
);
 
// Printing all the keys and values one by one
$keys = array_keys($superheroes);
for($i = 0; $i < count($superheroes); $i++) {
  echo $keys[$i] . "{<br>";
  foreach($superheroes[$keys[$i]] as $key => $value) {
    echo $key . " : " . $value . "<br>";
  }
  echo "}<br>";
}
?>

Câu hỏi liên quan

Dưới đây là một số câu hỏi thường gặp khác liên quan đến chủ đề này:

Advertisements