Hướng dẫn
Quảng cáo

Cách xóa một phần tử khỏi một mảng trong PHP

Chủ đề: PHP / MySQLBài trước|Bài tiếp

Trả lời: Sử dụng hàm unset() trong PHP

Nếu bạn muốn xóa một phần tử khỏi một mảng trong quá trình xử lý mảng trong PHP, bạn chỉ cần sử dụng hàm unset().

Ví dụ sau đây cho thấy cách xóa một phần tử khỏi mảng kết hợp và mảng số.

Ví dụ

<?php
$arr1 = array("a" => "Apple", "b" => "Ball", "c" => "Cat");
unset($arr1["b"]); 
// RESULT: array("a" => "Apple", "c" => "Cat")
 
$arr2 = array(1, 2, 3);
unset($arr2[1]);
// RESULT: array(0 => 1, 2 => 3)
?>

Nếu bạn xem kỹ ví dụ trên, bạn sẽ thấy rằng hàm unset() không lập chỉ mục lại mảng sau khi xóa giá trị khỏi mảng số ( dòng số 8 ). Để khắc phục điều này, bạn có thể sử dụng hàm array_splice(). Nó có ba tham số: một mảng, độ lệch (vị trí bắt đầu) và độ dài (số phần tử cần loại bỏ). Hãy xem nó thực sự hoạt động như thế nào:

Ví dụ

<?php
$arr = array(1, 2, 3);
array_splice($arr, 1, 1);
// RESULT: array(0 => 1, 1 => 3)
?>

Câu hỏi liên quan

Dưới đây là một số câu hỏi thường gặp khác liên quan đến chủ đề này:

Advertisements