Hướng dẫn
Quảng cáo

Cách kiểm tra xem một chuỗi có chứa một từ cụ thể trong PHP

Chủ đề: PHP / MySQLBài trước|Bài tiếp

Trả lời: Sử dụng hàm strpos() của PHP

Bạn có thể sử dụng hàm strpos() của PHP để kiểm tra xem một chuỗi có chứa một từ cụ thể hay không.

Hàm strpos() có chức năng trả về vị trí của sự xuất hiện đầu tiên của một chuỗi con trong một chuỗi. Nếu không tìm thấy chuỗi con, nó sẽ trả về false. Cũng lưu ý rằng các vị trí chuỗi bắt đầu từ 0 chứ không phải 1.

Hãy xem một ví dụ để hiểu về cơ bản hàm này hoạt động như thế nào:

Ví dụ

<?php
$word = "fox";
$mystring = "The quick brown fox jumps over the lazy dog";
 
// Test if string contains the word 
if(strpos($mystring, $word) !== false){
    echo "Word Found!";
} else{
    echo "Word Not Found!";
}
?>

Câu hỏi liên quan

Dưới đây là một số câu hỏi thường gặp khác liên quan đến chủ đề này:

Advertisements