Hướng dẫn
Quảng cáo

Cách lấy ngày và giờ hiện tại trong PHP?

Chủ đề: PHP / MySQLBài trước|Bài tiếp

Trả lời: Sử dụng hàm date() của PHP

Bạn chỉ có thể sử dụng hàm date() để có được những dữ liệu hiện tại và thời gian ở định dạng khác nhau, ví dụ, date('d-m-y h:i:s'), date('d/m/y H:i:s'), và ...

Hãy thử ví dụ sau để xem nó hoạt động như thế nào về cơ bản:

Ví dụ

<?php
// Return current date from the remote server
$date = date('d-m-y h:i:s');
echo $date;
?>

Ngày và giờ mà ví dụ trên trả về dựa trên cài đặt múi giờ mặc định của máy chủ. Nếu bạn muốn hiển thị ngày và giờ theo múi giờ của người dùng, bạn có thể đặt múi giờ theo cách thủ công bằng cách sử dụng hàm date_default_timezone_set() trước khi gọi hàm date().

Ví dụ sau đây cho thấy ngày và giờ ở Việt Nam là múi giờ Asia/Ho_Chi_Minh;

Ví dụ

<?php
// Set the new timezone
date_default_timezone_set('Asia/Ho_Chi_Minh');
$date = date('d-m-y h:i:s');
echo $date;
?>

Để tìm hiểu thêm về xử lý ngày và giờ, vui lòng xem hướng dẫn về Ngày và giờ trong PHP.

Để có danh sách đầy đủ các múi giờ được PHP hỗ trợ, hãy xem phần tham khảo múi giờ .


Câu hỏi liên quan

Dưới đây là một số câu hỏi thường gặp khác liên quan đến chủ đề này:

Advertisements