Hướng dẫn
Quảng cáo

Cách lấy một giá trị từ một mảng trong PHP

Chủ đề: PHP / MySQLBài trước|Bài tiếp

Trả lời: Sử dụng Khóa mảng hoặc Chỉ mục (Array Key hoặc Index)

Nếu bạn muốn truy cập một giá trị riêng lẻ tạo thành một mảng được lập chỉ mục, liên kết hoặc nhiều chiều, bạn có thể thực hiện việc đó thông qua việc sử dụng chỉ mục mảng hoặc khóa.

Hãy xem ví dụ sau để hiểu về cơ bản nó hoạt động như thế nào:

Ví dụ

<?php
// Indexed array
$sports = array("Baseball", "Cricket", "Football", "Shooting");
 
// Associative array
$cities = array("France"=>"Paris", "India"=>"Mumbai", "UK"=>"London", "USA"=>"New York");
 
// Multidimensional array
$superheroes = array(
  array(
    "name" => "Peter Parker",
    "character" => "Spider-Man",
  ),
  array(
    "name" => "Tony Stark",
    "character" => "Iron-Man",
  ),
  array(
    "name" => "Clark Kent",
    "character" => "Super-Man",
  )
);
 
echo $sports[0]; // Outputs: Baseball
echo "<br>";
echo $sports[1]; // Outputs: Cricket
echo "<br>";
echo $cities["France"]; // Outputs: Paris
echo "<br>";
echo $cities["USA"]; // Outputs: New York
echo "<br>";
echo $superheroes[0]["name"]; // Outputs: Peter Parker
echo "<br>";
echo $superheroes[1]["character"]; // Outputs: Iron-Man
?>

Câu hỏi liên quan

Dưới đây là một số câu hỏi thường gặp khác liên quan đến chủ đề này:

Advertisements