Hướng dẫn
Quảng cáo

Cách thay thế một phần của chuỗi bằng một chuỗi khác trong PHP

Chủ đề: PHP / MySQLBài trước|Bài tiếp

Trả lời: Sử dụng hàmstr_replace()

Bạn có thể sử dụng hàmstr_replace() để tìm và thay thế bất kỳ phần nào của chuỗi bằng một chuỗi khác.Trong ví dụ sau, chuỗi con "quick brown fox" của chuỗi$my_str được thay thế bằng chuỗi "swift white cat".Hãy dùng thử và xem nó hoạt động như thế nào:

Ví dụ

<?php
$my_str = "The quick brown fox jumps over the lazy dog.";
 
// Display replaced string
echo str_replace("quick brown fox", "swift white cat", $my_str);
?>

Câu hỏi liên quan

Dưới đây là một số câu hỏi thường gặp khác liên quan đến chủ đề này:

Advertisements