Hướng dẫn
Quảng cáo

Cách tính tổng các giá trị trong một mảng trong PHP

Chủ đề: PHP / MySQLBài trước|Bài tiếp

Trả lời: Sử dụng hàmarray_sum()

Bạn có thể sử dụng hàmarray_sum()để tính tổng của tất cả các giá trị số trong một mảng.

Hãy thử ví dụ sau để hiểu về cơ bản hàm này hoạt động như thế nào:

Ví dụ

<?php
$array1 = array(1, 2, 4.5, 8, 15);
$array2 = array("a" => 1.5, "b" => 2.5, "c" => 4.6, "d" => 10.4);
 
echo array_sum($array1); // Outputs: 30.5
echo "<br>";
echo array_sum($array2); // Outputs: 19
?>

Câu hỏi liên quan

Dưới đây là một số câu hỏi thường gặp khác liên quan đến chủ đề này:

Advertisements