Hướng dẫn
Quảng cáo

Cách so sánh hai giá trị mảng trong PHP

Chủ đề: PHP / MySQLBài trước|Bài tiếp

Trả lời: Sử dụng hàm array_diff()

Bạn có thể sử dụng hàm array_diff() để so sánh một mảng với một hoặc nhiều mảng khác.

Hàm array_diff() trả về các giá trị trong mảng đầu tiên mà không có mặt trong bất kỳ của các mảng khác. Hãy thử một ví dụ để hiểu cách nó thực sự hoạt động:

Ví dụ

<?php
$array1 = array("a" => "sky", "star", "moon", "cloud", "moon");
$array2 = array("b" => "sky", "sun", "moon");
 
// Comparing the values
$result = array_diff($array1, $array2);
print_r($result);
?>

Câu hỏi liên quan

Dưới đây là một số câu hỏi thường gặp khác liên quan đến chủ đề này:

Advertisements