Hướng dẫn
Quảng cáo

Cách trích xuất chuỗi con từ một chuỗi trong PHP

Chủ đề: PHP / MySQLBài trước|Bài tiếp

Trả lời: Sử dụng hàmsubstr()

Hàm substr()có thể được sử dụng để lấy chuỗi con tức là một phần của chuỗi từ một chuỗi.Hàm này nhận các tham số bắt đầu và độ dài để trả về một phần của chuỗi.

Hãy xem một ví dụ để hiểu về cơ bản hàm này hoạt động như thế nào:

Ví dụ

<?php
$str = "Hello World!";
echo substr($str, 0, 5);  // Outputs: Hello
echo substr($str, 0, -7); // Outputs: Hello
echo substr($str, 0);     // Outputs: Hello World!
echo substr($str, -6, 5); // Outputs: World
echo substr($str, -6);    // Outputs: World!
echo substr($str, -12);   // Outputs: Hello World!
?>

Câu hỏi liên quan

Dưới đây là một số câu hỏi thường gặp khác liên quan đến chủ đề này:

Advertisements